Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Hoshko T. D. The Economic Aspects of the History of Medieval and Early Modern Towns in Modern Ukrainian Historiography. Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 58-65. DOI: 10.18500/1819-4907-2014-14-2-58-65

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 98)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
94-21 (477.83) |12 / 15|

The Economic Aspects of the History of Medieval and Early Modern Towns in Modern Ukrainian Historiography

Autors: 
Hoshko Tetiana D., Ukrainian Catholic University
Abstract: 

The article analyzes the study of the economic aspects of medieval and early modern urban history by Ukrainian historians, primarily on the example of the study of urban guilds. The author draws attention to new approaches in the study of the issue and to the question of how the new understanding of culture and anthropological turn in historiography affect the study of the economy of towns. The article also indicates possible new perspectives for the study of the problem

Reference: 

Додонова В. Наука і глобалізація // Ноосфера і цивілізація. Збірник філософських праць. Вип. 4. Донецьк, 2004 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Niz/2004_4/dodonova.htm. (дата обращения 13.12.2012).

Репина Л. «Вызов и ответ»: перспективы исторической науки в начале нового тысячелетия // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 3. Ч. 1. К., 2008. С. 13.

Підгаєцький В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ століття. – Дніпропетровськ, 2001. С. 55–56.

Маловичко С. Глокальная перспектива новой локальной истории // http://www.newlocalhistory.com/node/72. (дата обращения 13.12.2012).

Manikowska H. Miasta i mieszczaństwo n ziemiach Polski w średniowieczu – postulaty i perspektywy badawcze // Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze / Red. W.Fałkowski – Warszawa, 2001. S. 118–122.

Хвостова К. В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 27.

Капраль М. Економічні мотиви чи соціальна доцільність? Ремісничі цехи Львова XV–XVIII століть у світлі статутів // Львів: місто – суспільство – культура. Т. 8, ч. 1: Влада і суспільство / За ред. О. Аркуші, М. Мудрого // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. Львів, 2012. С. 173–174.

Czaja R., Kizik E. Wstęp // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. LXX. Poznań; Warszawa, 2010. S. 13–14.

Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упор. М. Капраль. Львів, 2007. 816 с.

Hohenberg P., Lees L. H. The Making of Urban Europe, 1000–1950. Cambridge (Mass.); London, 1985. C. 8.

Капраль М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст.: організаційно-правові питання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15. Львів, 2006–2007. С. 173–185.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczyposolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1896. T. VI. S. 1–2.

Капраль М. Шевський цех у Львові в XIV–XVII століттях: особливості правового статусу // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 44. Львів, 2009. С. 39.

Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерело до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. Львів, 2010. С. 346–351.

Щербина С. Цехові книги із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського // Сіверянський архів. Науковий щорічник. Вип. 2. Чернігів, 2008. С. 28–33.

Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. К., 1993. 120 с.

Капраль М. Соціальний статус та ієрархічність у ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.) // Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея / Відп. ред. І. Копич (Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. Вип. 10). Львів, 2011. С. 119–126.

Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII століття. К., 2011. 200 с.

Biłous N. Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI – pierwszej połowy XVII wieku // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2010. Nr 2. S. 245–258

Кочеркевич Я. Заповіти львівських міщан XVII ст. // Архіви України. Вип. 5 (265). К., 2009. С. 135–158

Bartoszewicz A. Testament jako źródło do badań nad piśmienością mieszczańską w późnym średniowieczu // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2011. R. LIX. Nr 3–4. S. 293–303

Wysmułek J. Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki) // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2011. R. LIX N 3–4. S. 305–312

Popiołek B. Testamenty mieszczan lwowskich i krakowskich XVII–XVIII wieku // Львів: місто – суспільство – культура. Т. 8. Ч. 1. Львів, 2012. С. 227–233 и др.

Щербина С. Побут та звичаї цехових ремісників Північного Лівобережжя у другій половині XVII–XVIII ст. // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Вип. 6. К., 2008. С. 241–243.

Колесник І. «Повернення до речей» як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал. К., 2012. Вип. 3. С. 184.

Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за маґдебурзьким правом // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 52. Львів, 2011. С. 71–76.

Kutrzeba S. Historia zrodel dawnego prawa polskiego. Kraków, 1926. T. 2. S. 236.

Заяць О. Професії виробничої сфери львівського міщанства (за реєстрами новоприйнятих громадян XV–XVIII століть) // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2006. С. 320–370.

Заяць О. Міське громадянство Львова XV–XVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права). Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата іст. наук. Львів, 2005. 20 с. (http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zoapmp.zip). (дата обращения 13.12.2012).

Білоус Н. Соціальна та професійна структура населення Києва у світлі фіскальних джерел другої половини XVI ст. // СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. Вип. 8. К., 2008. С. 107–118.

Kiryk F. Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie Jagiellońskiej // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne. Z. 43. Krakόw, 1972. S. 118–119.

Гошко Т. Д. Правовая локация городов Украины XIV–XVI веков: локационные привилегии // История и историческая память. Вып. 4. Саратов, 2011. С. 13.