Известия Саратовского университета. Новая серия.

История. Международные отношения

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


Для цитирования:

Гошко Т. Д. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО И РАННЕМОДЕРНОГО ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2014. Т. 14, вып. 2. С. 58-65. DOI: 10.18500/1819-4907-2014-14-2-58-65

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 97)
Язык публикации: 
русский
Тип статьи: 
Научная статья
УДК: 
94-21 (477.83) |12 / 15|

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО И РАННЕМОДЕРНОГО ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Авторы: 
Гошко Татьяна Дмитриевна, Украинский католический университет
Аннотация: 

В статье проанализировано изучение украинскими историками экономических аспектов городской средневековой и раннемодерной истории, в первую очередь на примере изучения развития городских цехов. В статье обращено внимание на новые подходы в изучении проблемы, на то, как новое понимание культуры и антропологический поворот в историографии влияют на изучение экономики городов. Также в статье указаны новые возможные перспективы изучения данной проблемы

Список источников: 

Додонова В. Наука і глобалізація // Ноосфера і цивілізація. Збірник філософських праць. Вип. 4. Донецьк, 2004 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Niz/2004_4/dodonova.htm. (дата обращения 13.12.2012).

Репина Л. «Вызов и ответ»: перспективы исторической науки в начале нового тысячелетия // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 3. Ч. 1. К., 2008. С. 13.

Підгаєцький В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ століття. – Дніпропетровськ, 2001. С. 55–56.

Маловичко С. Глокальная перспектива новой локальной истории // http://www.newlocalhistory.com/node/72. (дата обращения 13.12.2012).

Manikowska H. Miasta i mieszczaństwo n ziemiach Polski w średniowieczu – postulaty i perspektywy badawcze // Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze / Red. W.Fałkowski – Warszawa, 2001. S. 118–122.

Хвостова К. В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 27.

Капраль М. Економічні мотиви чи соціальна доцільність? Ремісничі цехи Львова XV–XVIII століть у світлі статутів // Львів: місто – суспільство – культура. Т. 8, ч. 1: Влада і суспільство / За ред. О. Аркуші, М. Мудрого // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. Львів, 2012. С. 173–174.

Czaja R., Kizik E. Wstęp // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. LXX. Poznań; Warszawa, 2010. S. 13–14.

Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упор. М. Капраль. Львів, 2007. 816 с.

Hohenberg P., Lees L. H. The Making of Urban Europe, 1000–1950. Cambridge (Mass.); London, 1985. C. 8.

Капраль М. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст.: організаційно-правові питання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15. Львів, 2006–2007. С. 173–185.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczyposolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1896. T. VI. S. 1–2.

Капраль М. Шевський цех у Львові в XIV–XVII століттях: особливості правового статусу // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 44. Львів, 2009. С. 39.

Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерело до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. Львів, 2010. С. 346–351.

Щербина С. Цехові книги із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського // Сіверянський архів. Науковий щорічник. Вип. 2. Чернігів, 2008. С. 28–33.

Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. К., 1993. 120 с.

Капраль М. Соціальний статус та ієрархічність у ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.) // Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея / Відп. ред. І. Копич (Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. Вип. 10). Львів, 2011. С. 119–126.

Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII століття. К., 2011. 200 с.

Biłous N. Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI – pierwszej połowy XVII wieku // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2010. Nr 2. S. 245–258

Кочеркевич Я. Заповіти львівських міщан XVII ст. // Архіви України. Вип. 5 (265). К., 2009. С. 135–158

Bartoszewicz A. Testament jako źródło do badań nad piśmienością mieszczańską w późnym średniowieczu // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2011. R. LIX. Nr 3–4. S. 293–303

Wysmułek J. Krakowska Liber Testamentorum jako źródło do badań społeczeństwa miasta późnośredniowiecznego (zarys problematyki) // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa, 2011. R. LIX N 3–4. S. 305–312

Popiołek B. Testamenty mieszczan lwowskich i krakowskich XVII–XVIII wieku // Львів: місто – суспільство – культура. Т. 8. Ч. 1. Львів, 2012. С. 227–233 и др.

Щербина С. Побут та звичаї цехових ремісників Північного Лівобережжя у другій половині XVII–XVIII ст. // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Вип. 6. К., 2008. С. 241–243.

Колесник І. «Повернення до речей» як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал. К., 2012. Вип. 3. С. 184.

Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за маґдебурзьким правом // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 52. Львів, 2011. С. 71–76.

Kutrzeba S. Historia zrodel dawnego prawa polskiego. Kraków, 1926. T. 2. S. 236.

Заяць О. Професії виробничої сфери львівського міщанства (за реєстрами новоприйнятих громадян XV–XVIII століть) // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2006. С. 320–370.

Заяць О. Міське громадянство Львова XV–XVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права). Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата іст. наук. Львів, 2005. 20 с. (http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zoapmp.zip). (дата обращения 13.12.2012).

Білоус Н. Соціальна та професійна структура населення Києва у світлі фіскальних джерел другої половини XVI ст. // СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. Вип. 8. К., 2008. С. 107–118.

Kiryk F. Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie Jagiellońskiej // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne. Z. 43. Krakόw, 1972. S. 118–119.

Гошко Т. Д. Правовая локация городов Украины XIV–XVI веков: локационные привилегии // История и историческая память. Вып. 4. Саратов, 2011. С. 13.