Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Galyamichev A. N. The Town and Monastery in Medieval Bohemia (X–XIII Centuries). Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2020, vol. 20, iss. 2, pp. 191-194. DOI: 10.18500/1819-4907-2020-20-2-191-194

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 103)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
94(437)|9/12|

The Town and Monastery in Medieval Bohemia (X–XIII Centuries)

Autors: 
Galyamichev Alexandr N., Saratov State University
Abstract: 

The article discusses the interaction of the two most important institutions of medieval society – the town and monastery in the Bohemia of X–XIII centuries, the peculiarities of this interaction during a specified period. Particular attention is paid to the XIII century, during which the Czech society, including the city and the Church, underwent significant changes, and the political, legal and socioeconomic system of the Bohemia approached the Western European model of medieval development.

Reference: 

1 Усков Н. Ф. Монастырь и город // Город в средневековой цивилизации Западной Европы : в 4 т. М. : Наука, 1999. Т. 1 : Феномен средневекового урбанизма. С. 284–312.
2 Фрейденберг М. М. Монастырь в структуре средневекового далматинского города // Общество и государство на Балканах в средние века. Калинин : Изд-во Калинин. ун-та, 1980. С. 65–97.
3 Пражский Козьма. Чешская хроника / вступ. ст., пер. и коммент. Г. Э. Санчука. М. : Изд-во АН СССР, 1962. С. 64–65.
4 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (далее – CDB) : in VII t. Pragae : A. Wiesner, 1904. T. I. № 375. P. 348.
5 Dějiny zemí Koruny české. Praha ; Litomyšl : «Paseka», 2003. D. I. S. 60.
6 Востоковская легенда // Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности / предисл., коммент. и пер. А. И. Рогова. М. : Наука, 1970. С. 53.
7 Prameny k dějinám státu a práva v Československu / ed. V. Vaneček. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957. S. 30–31, 34–37.
8 СDB. T. I. № 375. P. 348.
9 Machilek F. Církev a kultura (r. 800 – r. 1306) // Tisic let česko-německých vztahů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991. S. 38.
10 Žemlička J. K charakteristice středoveke kolonizace v Čechách // Československý časopis historický. 1978. Roč. 26. S. 58–81.
11 CDB. T. I. № 79. P. 82–85.
12 Graus F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. Praha : Státni nakladatelstvi politické literatury, 1953. S. 231–232.
13 Wýpisky z Vincentia, Gerlaca a j. // Fontes rerum Bohemicarum : in VIII t. Pragae : Nákladem Musea Království Českého, 1874. T. II. P. 271.
14 Бакс К. Богатства земных недр. М. : Прогресс, 1986. С. 178.
15 CDB. T. I. № 245. Р. 215.
16 Jirasko L. Klaštery ve městech v Čechach a na Moravě ve 13. stoleti // Města v českych zemich v obdobi feudalismu. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1979. S. 143.
17 CDB. T. II. № 227. Р. 211–212.
18 Tomek W. W. Dějepis města Prahy : ve 3 dil. Praha : nákladem Musea Království Českého, 1855. D. I. S. 413.
19 Jirasko L. Op. cit. S. 145.
20 Wyprawowání o zlých létech po smrti krále Přemysla Otakara II // Fontes rerum Bohemicarum : in VIII t. Pragae : nákladem Musea Království Českého, 1874. T. II. P. 335–368.
21 Soukupová H. Svatá Anežska Česká : Život a Legenda. Praha : Vyšehrad, 2015.
22 Поп И. И. Искусство Чехии и Моравии IX – начала XVI века. М. : Искусство, 1978. С. 92–96.