Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Galyamichev A. N. The medieval towns of Bohemia: in European context. Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 54-57. DOI: 10.18500/1819-4907-2014-14-2-54-57

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 88)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
94 (437) [10/17]

The medieval towns of Bohemia: in European context

Autors: 
Galyamichev Alexandr N., Saratov State University
Abstract: 

The author of this article examine place of medieval towns of Bohemia in history of European urbanism, discover common lines and especially his development comparatively with  development towns of Western and East Europe  

Reference: 

Spor o smysl českých dějin. 1895–1938. Praha, 1995.

Ludat H. Vorstufen und Entstehung des Stadtewesens in Osteuropa. Zur Frage der vorkolonialen Wirtschaftszentren im slawisch-baltischen Raum. Köln; Braunsfeld, 1955

Kejř J. Nad počátky našich měst // Československý časopis historický. 1976. Roč. 24. S.377-401

Hoffmann F. Česke město ve středoveku. Praha, 1992

Тржештик Д. Средневековая модель государства периода раннего феодализма // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 124–133.

Флоря Б. Н. «Служебная организация» и её роль в развитии феодального общества у восточных и западных славян // Отечественная история. 1992. № 2. С. 56–74.

Žemlička J. K charakteristice středoveke kolonizace v Čechach // Československý časopis historický. 1978. Roč. 26. S. 53–81.

Novy R. Přemyslovský stat v 11. a 12. stoleti. Praha, 1972. S. 87–136.

Richter M. Archeologicky vyzkum měst 13. stoleti // Města v českych zemich v obdobi feudalismu. Hraha, 1979. S. 9–14.

Флоря Б. Н. Этническое самосознание чешской феодальной народности в XII – начале XIV в. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху дрелого феодализма. М., 1989. С. 189.

Žemlička J. K zájmu Přemysla Otakara II o města // Stredoveké mesto ako miestp strennuti a komunikáce. Bratislava, 2010. S. 29–34.

Kejř J. Městske zřizeni v českem state ve 13. stoleti // Československý časopis historický. 1979. Roč. 27. S. 226–252.

Vojtišek V. O vzniku Pražskeho města (K 700. vyroči jeho založeni)/ Praha, 1930. S. 19.

Janaček J. Střibro a ekonomica českych zemi ve 13. stoleti // Československý časopis historický. 1972. Roč. 20. S. 876.

Hoffmann F. Jihlavské právo. Havličkův Brod, 1959.

Třeštik D. Promeny česke společnosti ve 13. stoleti // Folia histirica Bohemica. Praha, 1979. Sv. 1. S. 152.

Пушкарёв С. Г. Городское сословие и городской строй в Чехии в XIV–XV веках // Историографический сборник. Саратов, 2007. Вып. 22. С. 136–137.

Мельников Г. П. Этническое самосознание чехов и национальные проблемы в Чехии в гуситскую эпоху // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 77–113.