Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Mnogoletnaya E. N. The cultural and historical role of Czech book printing in the XVI–early XVII centuries. Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2022, vol. 22, iss. 4, pp. 490-496. DOI: 10.18500/1819-4907-2022-22-4-490-496, EDN: IFUWWA

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 100)
Полный текст в формате PDF(En):
(downloads: 60)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
655.26(437.1)|15/16|
EDN: 
IFUWWA

The cultural and historical role of Czech book printing in the XVI–early XVII centuries

Autors: 
Mnogoletnaya Elena Nikolayevna, Saratov State University
Abstract: 

The article discusses the development of book printing in the Czech in the 16th – early 17th centuries, two periods in the development of Czech book printing are distinguished: 1501–1547 and after the events of 1547 until the Battle of White Mountain. The author reveals the changes that have taken place in the working conditions of printing houses, the attitude of the royal authorities to book printing, the repertoire of Czech printed books, the number of published products. 

Reference: 
 1. Bohatcová M. a kolektiv. Česká kniha v proměnách staletí. Praha : Panorama, 1990. 622 s.
 2. Нессельштраус Ц. Г. Немецкая первопечатная книга. Декорировка и иллюстрации. СПб. : Аксиома, 2000. 270 с.
 3. Mašek P. Význam Bartolomĕje Netolického pro český knihtisk 16 století // Příspěvky ke knihopisu Č. 4. Praha : Státní knihovna ČSR, 1987. 137 s.
 4. Ястребицкая А. Л. О формах раннекапиталистических отношений в немецком книгопечатании во второй половине XV – середине XVI века : дис. … канд. ист. наук. М., 1966. 346 с. 
 5. Мыльников А. С. Чешская книга : очерки истории. М. : Книга, 1971. 208 с.
 6. Přehled dějin Československa I/2 : 1526 až 1848. Praha : Academia, 1982. 645 s.
 7. Volební revers Ferdinanda I. Habsburského. 1526, 15. prosince // Minulost našeho státu v dokumentech [k vydání připravil Státní ústřední archív v Praze ; odpovědná redaktorka V. Boudyšová]. Praha : Svoboda, 1971. 333 s.
 8. Janáček J. České dějiny : Doba předbělohorská. Kn. 1 : 1526–1547. V 2 : D. 2. Praha : Academia, 1984. 359 s.
 9. Дружественное соглашение / пер. и коммент. Г. П. Мельникова // Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / пер. с чеш. и коммент. А. И. Виноградовой, Г. П. Мельникова ; отв. ред. Б. Н. Флоря ; [Вступ. ст. Г. П. Мельникова]. М. : Наука, 1989. С. 115–132.
 10. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu : v XI d. D. II. V Praze : nákladem Král. českého zemského výboru, 1880. 831 s.
 11. Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / пер. с чеш. и коммент. А. И. Виноградовой, Г. П. Мельникова // Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / пер. с чеш. и коммент. А. И. Виноградовой, Г. П. Мельникова ; отв. ред. Б. Н. Флоря ; [Вступ. ст. Г. П. Мельникова]. М. : Наука, 1989. С. 45–114. 
 12. Отрывок из мандата // Voit P. Moravské prameny z let 1567–1568 k dĕjinám bibliografie, cenzury, knihtisku a literární historie. Přispevek ke knihopisu. Č. 5. Praha : Státní knihovna ČSR 1987. S. 25–27.
 13. Pešek J. Jiří Melantrich z Aventýna. Příběh pražského arcitiskaře. Slovo k historii č. 32. Praha : Melantrich, 1991. 40 s.
 14. Voit P. Moravské prameny z let 1567–1568 k dĕjinám bibliografie, cenzury, knihtisku a literární historie. Přispevek ke knihopisu. Č. 5. Praha : Státní knihovna ČSR, 1987. 248 s.
 15. Snĕmy česke od leta 1526 až po naši dobů. V XI d. D. I. V Praze : nákladem Král. českého zemského výboru, 1877. 645 s.
 16. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVII I. století. Díl II., Tisky z let 1501–1800. Č. I– IX. Čis. 32–17631. Praha, 1939–1967 (ссылка на библиографический источник дается на порядковый номер издания, а не на страницу).
 17. Dokoupil V. Soupis brněnských tisků : staré tisky do roku 1800. Brno : Státní vědecká knihovna, 1978. 603 s.
 18. Knihopis českych a slovenskych tisků od doby nejstarši až do konce XVIII stoleti. Dodatku. Praha, 1996. II D. : Tisky z let 1501–1800. Č. III. Čis. 1809–3641 (ссылка на библиографический источник дается на порядковый номер издания, а не на страницу).
 19. Bůžek V. Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha : Historický ústav, 1996. 239 s.
Received: 
04.05.2022
Accepted: 
30.06.2022
Published: 
23.12.2022