Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


Vyskubov Stanislav Pavlovich

Vyskubov Stanislav Pavlovich's picture
Lastname: 
Vyskubov
First name: 
Stanislav
Middle name: 
Pavlovich
Sex: 
Male
Position: 
аспирант
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора