Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. 2018. №1

т. 18
2018
№1

Аннотация

т. 18 2018 №1

Date of publication: 
10 March 2018 year.
Full Text (PDF): 

Content

Russian History

World History and International Relations

Regional History and Local Studies

Chronicle